Khung pháp lý và hệ thống pháp luật về nghề Công tác xã hội.

Hệ thống chính sách xã hội trong việc hỗ trợ các nhóm đối tượng yếu thế và giải quyết các vấn đề xã hội.

Vai trò của các Bộ, Ban, Ngành trong việc xây dựng hành lang pháp lý cho nghề Công tác xã hội.

Vai trò của các hiệp hội nghề và đào tạo Công tác xã hội trong việc hỗ trợ xây dựng tiêu chuẩn đạo đức nghề và tiêu chuẩn thực hành.