Chuẩn đào tạo, khung chương trình đào tạo ngành Công tác xã hội ở các trường đại học, cao đẳng, dạy nghề ở Việt Nam và trên thế giới.

Nhu cầu và thực tiễn về đào tạo Công tác xã hội ở Việt Nam.

Nhu cầu và yêu cầu xã hội về đào tạo ngắn hạn, liên tục về Công tác xã hội.

Đổi mới và nâng cao chất lượng chương trình đào tạo ngành Công tác xã hội.

Chương trình thực hành, thực tập và thực tế Công tác xã hội và mạng lưới cơ sở thực hành Công tác xã hội.